Monday, November 17, 2008

Đại Tá CS Bùi Tín lếu láo đồng bào Huế năm 1968

No comments: